Δείτε τα video μας στα παρακάτω κανάλια

youtube channel dailymotion channel
veoh channel

Διαβάστε την εφημερίδα μας

Βιβλιογραφίες

Βιβλιογραφία 4

There are no translations available.

Ackerman MJ, & Kane AW:    [1991] How to Examine Psychological Experts in

Divorce and  Other Civil Actions: 1991 Supplement. Eau

Claire, WI, Professional Education Systems, Inc., 1991

Ackerman MJ, &Kane AW:   [1993] Psychological Experts in Divorce, Personal

Injury and Other Civil Actions. New York, Wiley Law,

Barnet W:   False statements and the differential diagnosis of

abuse allegations. Journal of the American Academy of Child and Adolescent

Psychiatry 1993; 32:903-910

Βιβλιογραφία 3

There are no translations available.

Γενικά κείμενα για το μέγεθος του προβλήματος στις δυτικές κοινωνίες δες D. Blankenhorn «Fatherless America» (Basic Books 1995) και την έρευνα στο περιοδικό «The Economist» 9/9/95/ με τίτλο «Home Sweet Home».

Για τη σταδιακή αποξένωση του πατέρα μετά το χωρισμό A.J. Fulton «Parental Reports of Childrens Post Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979, F. Furstenberg et al «The Life Course of Children and Divorce: Marital Disruption and Parental Conflict» American Sociological Review 1983.

Για τις δυσκολίες επικοινωνίας J Fulton «Parental Reports of Chidrens Post-Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979.

Βιβλιογραφία 2

There are no translations available.

Γενικά κείμενα για το μέγεθος του προβλήματος στις δυτικές κοινωνίες δες D. Blankenhorn «Fatherless America» (Basic Books 1995) και την έρευνα στο περιοδικό «The Economist» 9/9/95/ με τίτλο «Home Sweet Home».

Για τη σταδιακή αποξένωση του πατέρα μετά το χωρισμό A.J. Fulton «Parental Reports of Childrens Post Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979, F. Furstenberg et al «The Life Course of Children and Divorce: Marital Disruption and Parental Conflict» American Sociological Review 1983.

Για τις δυσκολίες επικοινωνίας J Fulton «Parental Reports of Chidrens Post-Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979.

Βιβλιογραφία 1

There are no translations available.

Γενικά κείμενα για το μέγεθος του προβλήματος στις δυτικές κοινωνίες δες D. Blankenhorn «Fatherless America» (Basic Books 1995) και την έρευνα στο περιοδικό «The Economist» 9/9/95/ με τίτλο «Home Sweet Home».

Για τη σταδιακή αποξένωση του πατέρα μετά το χωρισμό A.J. Fulton «Parental Reports of Childrens Post Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979, F. Furstenberg et al «The Life Course of Children and Divorce: Marital Disruption and Parental Conflict» American Sociological Review 1983.

Για τις δυσκολίες επικοινωνίας J Fulton «Parental Reports of Chidrens Post-Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979.

Σχετική Βιβλιογραφία

There are no translations available.

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήματος των παιδιών με εμπόδια στη ζωή και τη μάθηση

Η επίδραση του οικογενειακού πλαισίου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού

- Η μητρική και πατρική ομιλία προς το βρέφος : Μια έρευνα για το περιεχόμενο, τη δομή και το συναίσθημα

Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και οι γνωστικές τους λειτουργίες